چه چیزی در سایه‌ی دولتمردان نیست که کتاب نباشد؟
بلقیس سلیمانی: هر طرحی که کتاب را به حرکت وادارد خوب است.