تراژدی عصر مدرن
گفت‌وگو با محمود حدادی به مناسبت انتشار «فاوست» گوته.