دوران غول‌های ادبیات سرآمده
روایت اصغر نوری از تغییر رسالت ادبیات در جهان امروز.