نخواستم گناه آقای قالیباف زیاد شود

گزیده سخنان حسن روحانی در مناظره.