مشکل فرهنگ با برخوردهای گازانبری حل نمی‌شود
گزیده سخنان اسحاق جهانگیری در مناظره.