پرسشی که دبورا هرگز به زبان نخواهد آورد
دعوت به خواندن داستان مغز با ترجمه‌ی محمود حسینی‌زاد.