خنکای قمار شامگاهی
پرونده‌ای خواندنی برای رمان طلابازی نوشته‌ی امیرحسین شربیانی.