برخی نویسندگان کتابشان را برای نویسندگان دیگر می‌نویسند نه مخاطب
گفت‌و‌گو با علی خدایی درباره‌ی داوری جایزه‌ی هفت اقلیم.