چه کسانی برنده‌ی هفت اقلیم شدند؟
معرفی برگزیدگان داستان و رمان در ششمین دوره.