اولیس سرشار از موسیقی
گزارشی از شاهکار جیمز جویس به مناسبت انتشار یک خبر عجیب.