کتاب‌های توقیف‌شده‌ای که به بازار نشر بازگشتند
بررسی‌ها نشان می‌دهد فضای نشر در دولت یازدهم، به مراتب مناسب‌تر از دولت‌های دهم و نهم بوده.