آگاه نبودم که داستان زندگی خودم را روایت می‌کنم!
رمان‌های هشام مطر از نگاه منتقدان غربی.