نویسندگان همیشه درخطر تبعید قرار دارند
گفت‌وگوی خبرنگار پاریس‌ریویو با اسماعیل کاداره در ماه‌های فوریه و اکتبر سال ۱۹۹۷.