داستانِ گویایِ دوست از چوبک
«داستانی از کتابِ «چراغ آخر» نوشته‌ی صادق چوبک در گاهشنود قاصدک.»