داستانِ «تعقیب باب پرتی»
«داستانی از ویلیام وایمارک جیکوبز، نویسنده‌ی انگلیسی در قصه‌های ما.»