«با سیمین: ۱۳۹۰-۱۳۰۰»
«اعلام برنامه‌های بزرگداشت سیمین دانشور در ۱۸ اسفند ماه.»