صد شماره با «نگاه نو»
«تحلیل و بررسیِ صد شماره‌ی مجله‌ در نشستِ هفتگی شهرِ کتاب در ۲۰ اسفند.»