بچه که بودم از مرده‌ها می‌ترسیدم!
««دو شعرِ «محکومانِ به تولد، زندگی و مرگ» و «مکزیک یعنی زاپاتا» از علیشاه مولوی.»