کتابی با ویرایش شلخته
اعتراض آلک بالدوین به غلط املایی و اشتباهات متعدد کتابش.