ردپای معضل کمبود مطالعه در شعار نمایشگاه کتاب ۹۶
بررسی شعارهای نمایشگاه کتاب تهران از آغاز تا امروز.