رمانی تاثیرگذار و خاص در ادبیات داستانی امروز ما
درباره‌ی رمان «کوچه ابرهای گمشده» نوشته‌ی کوروش اسدی.