داستانِ دکان‌دار
«در بیست و چهارمین برنامه‌ی رادیو داستان.»