روایتِ داستانی و نقاشی در شعر
«صفحه‌ی بیست از «کاریکلماتور» نوشته‌ی پرویز شاپور را با هم می‌خوانیم.»