خانواده‌ی نیک اختر
«قسمت پنجم از داستانِ «ایرج پزشکزاد» در گاهشنود قاصدک.»