کتاب‌رو از ته بخون، اون ته اسم نویسنده نداره که!
«پوریا عالمی: یک کتاب را فرستادیم ارشاد تا ببینیم به چیش نگاه می‌کنند؟!»