گاوها به شهر سرازیر می‌شوند
انتشار رمان《گاوهای برنزی》 بعد از چند سال سکوت محمدآصف سلطان‌زاده.