کتاب‌های دیجیتالی ویژه‌ی کودکان
«این کتاب‌ها با سر و شکل‌های مختلفی ارایه می‌شوند: ای‌بوک‌های معمولی، ای‌بوک‌های پیشرفته و اپلیکیشن‌ها.»