همایش ملی نقد ادبی
«سومین دوره با محوریت «نقد و ادبیات داستانی» در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند.»