خانواده‌ی نیک اختر
«داستانی صوتی از ایرج پزشک‌زاد در گاهشنود قاصدک.»