ادبِ مرد به ز دولتِ قبل است!
«در تاریکخانه تحقیق کردیم ببینیم سیاستمداران دنیا به کدام شخصیت، کدام جمله‌ی ادبی یا فیلم و کتاب فارسی علاقه دارند.»