جنوبِ خاطره‌های زرد
پرونده‌ی رمان کوچه‌ی ابرهای گمشده نوشته‌ی کورش اسدی.