بزرگ‌ترین حسرت‌ نویسندگان ما
گزارشِ روند شکل‌گیری انجمن صنفی داستان‌نویسان.