باید پرسید از چه نویسندگانی تاثیر نپذیرفته‌ام؟
روایتِ خواندنی محمود دولت‌آبادی.