فراموشی جمعی مردم کشورم را افشا می‌کنم
نوشتن به روایت الیف شفیق.