«کتاب کوچه» منتشر شد
جلد سیزدهم فرهنگ‌نامه‌ای به کوشش احمد شاملو و همسرش، آیدا سرکیسیان.