از اهدای نوبل به باب دیلن ناراحت شدم!
انتقاد اورهان پاموک از نوبل باب دیلن.