بهترین آثار را می‌توانید در داستان‌های نویسندگان جدید بخوانید
گفت‌وگویی خواندنی با علی خدایی درباره‌ی داستان ایرانی و ویژ‌گی‌هایش.