ماجرای هزاران لهستانی در جنگ جهانی دوم
روایت مصطفا انصافی از رمان تو به اصفهان باز خواهی گشت.