وقتی ریش و قیچی دست نویسنده می‌افتد
خود ناشر باید کفش آهنی بپوشد تا کتابش را توزیع کند.