ما ‌فقط در شعر دچار بحران نیستیم
روایت شهاب مقربین از انتشار اشعارش.