چوبک در ترجمه‌ی کتاب بسیار موفق بوده!
گزارش نشست «آسیب‌شناسی ترجمه‌ی بین زبانی».