فاشیسم ادبی در ایران و گروه‌های مقاومت‌
گفت‌وگویی «منتشرنشده» با هادی تقی‌زاده.