بیا در لانگ آیلند بمیریم
پرونده‌ی رمان «گتسبی بزرگ» نوشته‌ی اسکات فیتزجرالد.