ترامپ؛ دلقک و عوام فریب
یوسا خواستار همبستگی جهانی علیه ترامپ شد.