آیا شجریان مجوز کنسرت دارد؟
وزیر ارشاد: آرزوی سلامتی برای استاد داریم.