در نوروز کتاب هدیه بدهیم؟
مهدی غبرایی: من کتاب‌هایم را به آن‌هایی هدیه می‌دهم که می‌دانم کتاب را پس از چند روز در داخل یک کارتن توی انباری نمی‌اندازند.