مسابقه‌ی نویسندگی برای وب
موضوع نوشته‌تون با خودتون. برای ما جذابیت نوشته مهمه.