آیا ناشران سر نویسندگان کلاه می‌گذارند؟
نویسندگان معمولن آس و پاس می‌مانند و ناشران با کتاب‌های آن‌ها به سودهای هنگفتی می‌رسند.