سرقت دست‌نوشته‌های فیتز جرالد
در کتاب «جزیره کامینو» اثر جان گریشام.