وقتی که مرگ من فرامی‌رسد
مرگ فروغ فرخزاد و اوسیپ کالنتر از زبان خودشان.